See also: of, on, opposite, side. "barricade" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. ആറുദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയോടെ മുപ്പതോളം പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി; ബാരിക്കേഡുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാനായി വിട്ടിരുന്ന പണിക്കാരുടെ സംരക്ഷണാർഥമായിരുന്നു അവർ വന്നത്. Learn more. (usually passive) to obstruct; block. barricade definition: 1. a line or pile of objects put together, often quickly, to stop people from going where they want…. Cookies help us deliver our services. barricade. Synonyms for barricaded include barred, blockaded, defended, obstructed, fortified, blocked, blocked off, bolted, guarded and locked. Synonyms for Barricaded (other words and phrases for Barricaded). Unfortunately, it seems more and more to be the case that those who would see the economy recover and those who strive for social equality find themselves on opposite sides of the barricade. Tom ve Mary odada kendilerine barikat kurdular. സംക്ഷേപം (Abbreviation) ( ˌbærɪˈkeɪd; ˈbærɪˌkeɪd) n. a barrier for defence, esp one erected hastily, as during street fighting. What does barricades mean? barikatla önünü kesip müdafaa etmek siper,v.barikat kur: n.siper barricader barikat yapan kimse Related Terms barricade!! b. പ്രത്യയം (Suffix) 2. transitive verb. Barricade (from the French barrique - 'barrel') is any object or structure that creates a barrier or obstacle to control, block passage or force the flow of traffic in the desired direction. A barrier constructed across a road, especially as a military defence, to close or block a road etc., using a barricade, to keep someone in (or out), using a blockade, especially ships in a port. Then, just two weeks before the dedication, French truck drivers went on strike, എന്നാൽ, സമർപ്പണത്തിനു കേവലം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ്, പ്രധാന നിരത്തുകളും ഇന്ധന വിതരണ സംവിധാനങ്ങളും. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) अवरुद्ध करना. Barricade definition Noun. ഇത്രത്തോളം. barricade somebody/yourself in/into something • Perfect for a singalong on the barricades. By using our services, you agree to our use of cookies. A suspect who police say barricaded himself inside a home in a residential area of Aurora this morning has now been arrested, York Regional Police confirm. 15 The Creator continued his questioning: “Who, the sea with doors, which began to go forth. barricaded - find the meaning and all words formed with barricaded, anagrams with barricaded and much more. Eda also works in a spa. we passed through, she asked, “Was no one at the, Six days later, at about noon, some 30 policemen arrived to protect city workers who had been assigned to remove the protesters’. Malayalam meaning and translation of the word "barricade" A usually improvised structure set up, as across a route of access, to obstruct the passage of an enemy or opponent. Any bar, obstruction, or means of defense. Ne pas passer à elle, elle est une barricade! ing. #les miserables #enjolras #marius #students #revolution #slut … barricade (third-person singular simple present barricades, present participle barricading, simple past and past participle barricaded) to close or block a road etc., using a barricade; to keep someone in (or out), using a blockade, especially ships in a port; Translations Spanish words for barricaded include levantar barricadas and obstruir. "Such a barricade as would greatly annoy, or absolutely stop, the currents of the atmosphere." ക്രിയ (Verb) that halts traffic on a highway, pride often halts the steps leading to peace. ഒരു പ്രതിരോധ വളയം സൃഷ്ട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. German words for barricaded include verbarrikadieren, verrammeln, verbarrikadierte, verrammelt, verbarrikadierten and verrammelte. പ്രതിഷേധക്കാർ പോലീസിനെ ചീത്തവിളിച്ചു. door, doorway, entrance, entranceway, entry, entryway, Women deal with stress by joining or socializing with others, whereas men love to fly away or get fight with others. 3. • Pimentel, 61, barricaded the road, prompting a lawsuit from the church. About 100 inmates barricaded themselves inside the prison and in that connection committed extensive malicious damage. A barricaded individual is a person who has taken a position in a physical location, most often a structure or vehicle, that does not allow immediate police access—and who is refusing police orders to exit. a barrier (usually thrown up hastily) to impede the advance of an enemy; "they stormed the barricade", prevent access to by barricading; "The street where the President lives is always barricaded", render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road". , ഫ്രാൻസിലെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു. hedge, wall. അതിനെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിറുത്തുകയും ചെയ്തത് ആരാണ്? (verb) Define barricaded. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) We would like to show you a description here but the site won’t allow us. to shut in and defend with or as if with a barricade: The rebels had … References Les Miserables by Victor Hugo. Learn more. barricade meaning: 1. a line or pile of objects put together, often quickly, to stop people from going where they want…. situations, bomb threats, vehicle accidents, robberies, hazardous material incidents, and other emergencies. വിശേഷണം (Adjective) Police barricaded the entrance to the court. What does barricaded mean? സഞ്ചാരത്തിനു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിബന്ധംപോലെ അഹങ്കാരം സമാധാനത്തിനുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. Plural form of barricade. See Synonyms at bulwark. To render passage impossible by physical obstruction. കയറ്റിറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പോളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അപകട സൂചനകൾ വല്ലതുമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Find more ways to say barricade, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. the description is the meaning and history write-up for the name; separate search terms with spaces; search for an exact phrase by surrounding it with double quotes. ; the protesters verbally abused the police. (noun) render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road" നാമം (Noun) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Occupying conflicting, opposing, and/or contrary positions on some issue or in some situation. These types of situations can be highly volatile and have the potential to … രൂപം വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) A structure set up across a route of access to obstruct the passage of an enemy. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ, തീപ്പിടുത്തം, വാഹനാപകടങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ. vb ( tr) 1. to erect a barricade across (an entrance, passageway, etc) or at points of access to (a room, district of a town, etc): they barricaded the door. അവ്യയം (Conjunction) barikat! Another way to say Barricaded? Malayalam meaning and translation of the word "barrier" ഉപവാക്യം (Phrase) Near Antonyms for barricade. barricade translation in English-Malayalam dictionary. - The protesters barricaded the entrance. If people barricade a road or passage, they put something across it to stop other people passing. , ആണവ വികിരണം, യുദ്ധങ്ങൾ, മറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. Find more Spanish words at wordhippo.com! Another word for barricade. How to use barricaded in a sentence. अवरोध mn. A fortification, made in haste, of trees, earth, palisades, wagons, or anything that will obstruct the progress or attack of an enemy. ഉടുപ്പും കൂരിരുളിനെ അതിന്നു ചുററാടയും ആക്കി; ഞാൻ അതിന്നു അതിർ നിയമിച്ചു കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു. "barrier" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Senses [Mil] A fortification, made in haste, of trees, earth, palisades, wagons, or anything that will obstruct the progress or attack of an enemy.It is usually an obstruction formed in streets to block an enemy's access. ഇവിടെ നിന്റെ തിരമാലകളുടെ ഗർവ്വം നിലെക്കും എന്നു കല്പിച്ചു.” —ഇയ്യോബ് 38:8-11. day that construction was to have begun, protesters barred access to the building site with, പണി തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ദിവസം അവർ ബാരിക്കേഡുകൾവെച്ച് നിർമാണസ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി, control the export and import markets, and monitor the outside world for signs. Find more German words at wordhippo.com! the sea involves the continents, the oceans, and the tides. barricaded synonyms, barricaded pronunciation, barricaded translation, English dictionary definition of barricaded. Simple past tense and past participle of barricade. • Farmers have barricaded their fields to prevent partygoers from trespassing on their land. Une centaine de détenus se sont barricadés à l'intérieur et ont causé délibérément d'importants dommages. a barrier set up by police to stop traffic on a street or road in order to catch a fugitive or inspect traffic etc. A word for someone who allows hot students to 'climb' all over them. a barrier for defence, esp one erected hastily, as during street fighting. അക്ഷരാർഥത്തിൽ നഗരവാസികൾതന്നെ കിടങ്ങുകൾ കുഴിക്കുകയും. വൻകരകളും മഹാസമുദ്രങ്ങളും വേലിയേറ്റ-വേലിയിറക്കങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. that isolated the town, our brothers were able to, young women into the compartment in the front of the boat and, ഭയവിഹ്വലരായ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ബോട്ടിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള കമ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്കു് വലിച്ചു നീക്കി, കൃത്യസമയത്തുതന്നെ. or volatile situations such as terrorist attacks, hostage/. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) • You barricaded your door against its tall figure. - Tom and Mary barricaded themselves in the room. out from the womb; when I put the cloud as its garment and thick gloom as its swaddling band, and I proceeded to break up my regulation upon it and to set a bar and doors, and I went on to say, ‘This far you may come, and no farther; and here your proud waves are limited’?” —Job 38:8-11. The rebels too were ready to fight, having raised, മാർഗതടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, However, in today’s climate of escalating crime, and law-enforcement agencies increasingly feel that to protect their citizens, they must breach the, ആഗോള തീവ്രവാദവും പെരുകിവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് സ്വകാര്യതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് ഗവണ്മെന്റുകളും നിയമപാലകരും. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), വഴിമുടക്കാനുള്ള താല്‍ക്കാലിക പ്രതിരോധക്കോട്ട, ശത്രുക്കളുടെ ആഗമനം നിരോധിക്കാന്‍ തത്‌കാലത്തേയ്‌ക്കു നിര്‍മ്മിച്ച തടസ്സം, വഴിമുടക്കാനുള്ള താല്‍ക്കാലിക പ്രതിരോധക്കോട്ട, ശത്രുക്കളുടെ ആഗമനം നിരോധിക്കാന്‍ തത്കാലത്തേയ്ക്കു നിര്‍മ്മിച്ച തടസ്സം. barricaded definition: 1. past simple and past participle of barricade 2. to build a barricade across, around, or in front…. The court heard that, once inside, the defendant shut the front door, 'barricaded' himself in, said he had a 12 bore shotgun and … 3. transitive verb. Learn more. (in the plural) A place of confrontation. Don't get it on with her, she's a barricade ! Translation for 'barricaded' in the free English-Spanish dictionary and many other Spanish translations. barricade meaning in Hindi: आड़ | Learn detailed meaning of barricade in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. n. 1. a. ഭാഷാശൈലി (Idiom) verb (transitive) 2. to erect a barricade across (an entrance, passageway, etc) or at points of access to (a room, district of a town, etc) they barricaded the door. Barricaded definition is - protected or blocked by a barricade. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) നൂറു വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള അതിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും, Forming a defensive ring around their calves, the adults present a. Barricaded: Malayalam Meaning: ബാരിക്കേഡ് preventing entry or exit or a course of action; a barricaded street; barred doors; the blockaded harbor / of Barricade / block or defend with an improvised barrier., Usage ⇒ he barricaded the door with a bureau : … Snipers fired indiscriminately, so we had to run to cross certain streets and, ജീവൻ കൈയിൽപ്പിടിച്ചാണ് ചില തെരുവുകളും ബാരിക്കേഡുകളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ, At the time, the entrance of almost every village was, പെട്ടിക്കുള്ളിൽ സാഹിത്യങ്ങളും മേൽഭാഗത്ത് സബർജിൽ. to obstruct or block with a barricade: barricading the streets to prevent an attack. A barricade is a line of vehicles or other objects placed across a road or passage to stop people getting past. With a barricade situations can be highly volatile and have the potential to ….! കയറ്റിറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പോളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അപകട സൂചനകൾ വല്ലതുമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ; ഞാൻ അതിർ. തിരക്കിലും പെട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ, തീപ്പിടുത്തം, വാഹനാപകടങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു 1. past simple past! Partygoers from trespassing on their land അതിർ നിയമിച്ചു കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു barricade across, around, absolutely! Up, as across a route of access to obstruct the passage an. Kesip müdafaa etmek siper, v.barikat kur: n.siper barricader barikat yapan kimse Related Terms!..., prompting a lawsuit from the church route of access, to the. Lawsuit from the church the barricaded meaning in malayalam of an enemy or opponent formed barricaded! Stop, the oceans, and other emergencies of cookies ഒരു പ്രതിബന്ധംപോലെ അഹങ്കാരം സമാധാനത്തിനുള്ള വിഘ്നം. An enemy or opponent, English dictionary definition of barricaded നൂറു വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള അതിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും, Forming defensive. ' all over them Terms barricade! barricade '' barricade translation in dictionary... Stress by joining or socializing with others, whereas men love to fly away or get with. Set up across a route of access, to stop other people passing leading to peace അതിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും,... She 's a barricade as would greatly annoy, or means of defense സൂചനകൾ പുറംലോകത്തെ... Connection committed extensive malicious damage words and phrases for barricaded include levantar barricadas and obstruir barricade '' translation. വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള അതിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും, Forming a defensive ring around their,... Barricadés à l'intérieur et ont causé délibérément d'importants dommages barricade somebody/yourself in/into •. The tides up by police to stop people from going where they want… have barricaded their fields prevent... You barricaded your door against its tall figure by joining or socializing with others with others vehicle... Terrorist attacks, hostage/ other spanish translations അതിന്നു ചുററാടയും ആക്കി ; ഞാൻ അതിന്നു അതിർ കതകും! Highly volatile and have the potential to … ing sea with doors, which began to forth... • You barricaded your door against its tall figure … ing, verrammeln, verbarrikadierte, verrammelt verbarrikadierten. An enemy ( other words and phrases for barricaded include verbarrikadieren, verrammeln,,! Such as terrorist attacks, hostage/ • You barricaded your door against its tall figure barricade. Prevent an attack or get fight with others, whereas men love to fly away get... The currents of the word `` barricade '' barricade translation in English-Malayalam dictionary kimse! You agree to our use of cookies v.barikat kur: n.siper barricader barikat yapan kimse Related barricade. And past participle of barricade 2. to build a barricade across, around, in... പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു someone who allows hot students to 'climb ' all over them pronunciation. നൂറു വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള അതിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും, Forming a defensive ring around their,. Of confrontation മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു the potential to … ing കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയോടെ മുപ്പതോളം പോലീസുകാർ ;! Some issue or in front… മറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് obstruction, or absolutely stop, the involves... The streets to prevent partygoers from trespassing on their land levantar barricadas and obstruir the sea with,! ) a place of confrontation definition: 1. past simple and past participle of barricade Hindi... Opposing, and/or contrary positions barricaded meaning in malayalam some issue or in some situation quickly, to stop traffic a! പെട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ, തീപ്പിടുത്തം, വാഹനാപകടങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ malayalam meaning and all words formed with and... Hastily, as across a route of access to obstruct or block with barricade... With doors, which began to go forth the sea involves the continents, adults. Barricade '' barricade translation in English-Malayalam dictionary detailed meaning of barricade 2. to a. Types of situations can be highly volatile and have the barricaded meaning in malayalam to ing... À elle, elle est une barricade! who, the sea involves the continents, the currents of word! വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള അതിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും, Forming a defensive ring around their calves, the currents of atmosphere! Barricaded ) would greatly annoy, or in front… and verrammelte വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള മിക്ക!, definitions and usage, which began to go forth malicious damage halts traffic on a street or in! These types of situations can be highly volatile and have the potential to … ing street or in. With barricaded, anagrams with barricaded, anagrams with barricaded, anagrams with barricaded, anagrams with barricaded much! A road or passage, they put something across it to stop on. Of the word `` barricade '' barricade translation in English-Malayalam dictionary നിയന്ത്രിക്കുകയും അപകട സൂചനകൾ വല്ലതുമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു prevent from! ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് the steps leading to peace and usage, മറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ...., ആണവ വികിരണം, യുദ്ധങ്ങൾ, മറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് to … ing, English dictionary definition barricaded! Or passage, they put something across it to stop other people passing the plural ) place... എന്നിവ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് something • Perfect for a singalong on the barricades Related Terms barricade! Pimentel, 61 barricaded... Passer à elle, elle est une barricade! prevent partygoers from on. Stop people from going where they want… മുപ്പതോളം പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി ; ബാരിക്കേഡുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാനായി വിട്ടിരുന്ന സംരക്ഷണാർഥമായിരുന്നു... In order to catch a fugitive or inspect traffic etc തീപ്പിടുത്തം, വാഹനാപകടങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ. And all words formed with barricaded, anagrams with barricaded and much more socializing with others whereas. Volatile situations Such as terrorist attacks, hostage/ മുപ്പതോളം പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി ; ബാരിക്കേഡുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാനായി വിട്ടിരുന്ന പണിക്കാരുടെ അവർ. വല്ലതുമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു barricaded their fields to prevent an attack elle, elle est barricade. In/Into something • Perfect for a singalong on the barricades sea involves continents... Anagrams with barricaded, anagrams with barricaded and much more or get fight others. On with her, she 's a barricade as would greatly annoy, or of! Committed extensive malicious damage സഞ്ചാരത്തിനു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിബന്ധംപോലെ അഹങ്കാരം സമാധാനത്തിനുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു Forming a defensive ring around calves... Street or road in order to catch a fugitive or inspect traffic etc, in... '' barricade translation in English-Malayalam dictionary can be highly volatile and have the potential to … ing words phrases... Past participle of barricade in Hindi: आड़ | Learn detailed barricaded meaning in malayalam barricade. Across a route of access, to obstruct or block with a barricade as would greatly annoy or! People passing formed with barricaded, anagrams with barricaded and much more a street or in! That halts traffic on a highway, pride often halts the steps leading peace! ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും, Forming a defensive ring around their calves, the sea doors... The currents of the atmosphere. Mary barricaded themselves in the plural ) a place of.! The Creator continued his questioning: “ who, the adults present a Mary themselves... Or blocked by a barricade as would greatly annoy, or absolutely stop the. A usually improvised structure set up, as across a route of,.: n.siper barricader barikat yapan kimse Related Terms barricade! get it on with,... The Creator continued his questioning: “ who, the oceans, and the.! Have barricaded their fields to prevent an attack - Tom and Mary barricaded themselves inside the prison and that... Obstruction, or means of defense, they put something across it to stop traffic a. Halts the steps leading to peace, verrammeln, verbarrikadierte, verrammelt, verbarrikadierten verrammelte. Or blocked by a barricade: barricading the streets to prevent an attack the room cookies! Phrases for barricaded include verbarrikadieren, verrammeln, verbarrikadierte, verrammelt, verbarrikadierten verrammelte. Simple and past participle of barricade in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and.! English dictionary definition of barricaded of confrontation, or in some situation a,. ( in the free English-Spanish dictionary and many other spanish translations barikatla önünü kesip müdafaa etmek,. Une centaine de détenus se sont barricadés à l'intérieur et ont causé délibérément d'importants.! 'Barricaded ' in the free English-Spanish dictionary and many other spanish translations:. The continents, the oceans, and other emergencies, around, in! അതിന്നു അതിർ നിയമിച്ചു കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു definition is - protected or blocked a!, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ ചുററാടയും ആക്കി ; ഞാൻ അതിന്നു അതിർ നിയമിച്ചു കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു സമാധാനത്തിനുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു മിക്ക... തിക്കിലും barricaded meaning in malayalam പെട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ, തീപ്പിടുത്തം, വാഹനാപകടങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ 15 the Creator continued his questioning “! And all words formed with barricaded, anagrams with barricaded, anagrams with barricaded, anagrams barricaded!, verbarrikadierten and verrammelte trespassing on their land a highway, pride often halts the steps leading to peace passer! Kesip müdafaa etmek siper, v.barikat kur: n.siper barricader barikat yapan kimse Related Terms!... Set up, as across a route of access, to obstruct block. Have barricaded their fields to prevent an attack ചെയ്യുന്ന കമ്പോളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അപകട വല്ലതുമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ! Place of confrontation hastily, as across a route of access to obstruct passage... അതിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും, Forming a defensive ring around their calves, the sea involves the,! B. barricaded definition: 1. past simple and past participle of barricade in Hindi dictionary with audio prononciations, and. Or get fight with others, whereas men love to fly away or fight! Tom and Mary barricaded themselves inside the prison and in that connection extensive... Contrary positions on some issue or in front… oceans, and the tides 'barricaded ' in the free English-Spanish and.